Публічний договір

Розділ:

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

Редакція від 28.02.2023


Фізична особа-підприємець Тисленко Олександр Борисович, що діє згідно виписки з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, пропонує послуги доступу до мережі Інтернет необмеженому колу осіб (надалі Абонентам), на умовах дійсного Публічного договору (надалі Договір).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В цьому договорі терміни вживаються у такому значенні:

Публічна оферта – пропозиція Виконавця, викладена на Інтернет-сайті Виконавця, адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.

Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Виконавцем та Абонентом на умовах Публічної оферти.

Абонент – споживач телекомунікаційних послуг, що отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору

Додаткові послуги – послуги Виконавця або Контент-провайдера, які не входять у відповідний Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Інтернет-сайт – офіційна веб-сторінка Виконавця, яка знаходиться за адресою www.kyivlink.com, та є основним джерелом інформування Абонентів.

Контент-провайдер – суб’єкт господарювання, який на підставі договору з Виконавцем надає Додаткові послуги Абонентам в Мережі Виконавця, оплату за які Абонент може здійснити зі свого особового рахунку.

Мережа Виконавця – комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, об'єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Особистий Кабінет – електронний інтерфейс керування Послугами, доступ до якого Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу на сторінці авторизації, що знаходиться за адресою my.kyivlink.com.

Підтверджуючі дії – дії, що свідчать про повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Такими діями можуть вважатися: підписання Абонентом "Акту приймання-передачі телекомунікаційних послуг та доступу до мережі", початок фактичного використання Послуг, поповнення особистого рахунку чи інші дії встановлені законом.

Послуги – послуги доступу до мережі Інтернет, які надаються Виконавцем Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів.

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Правила – правила надання послуг доступу до мережі Інтернет Виконавцем, які розміщенні на Інтернет-сайті Виконавця.

Реєстраційні дані - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, серія та номер паспорта Абонента, мережевий ідентифікатор кінцевого обладнання, за яким отримуються послуги.

Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Виконавцем, щодо вартості, умов та обсягу надання Послуг.

1.2. Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про телекомунікації", Закону України "Про захист прав споживачів", Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій.

1.3. Договір регулюює відносини з приводу надання Виконавцем Абонентам послуг доступу до мережі Інтернет.

1.4. Договір є обов'язковими для виконання Виконавцем з моменту його офіційного оприлюднення на Інтернет-сайті. Для Абонента Договір є обов'язковим лише з моменту фактичного прийняття наданих послуг. Публічний договір для Абонентів є публічною пропозицією укласти Договір на умовах, викладених в ньому.

1.5. Послуга надається Абоненту на підставі Договору, який укладається між Абонентом та Виконавцем шляхом вчинення сторонами Підтверджуючих дій.

1.6. Договір вважається укладеним у момент вчинення Підтверджуючих дій.

1.7. Абонент вважається ознайомленим з Договором та Правилами в момент укладання договору.

1.8. Договір та Правила є публічними і безстроковими та діють до припинення будь-якою зі сторін у порядку, встановленому Договором. Умови Договору викладені у тексті договору, Правилах та в умовах Тарифних планів для Абонентів, які також повинні бути офіційно оприлюднені на Інтернет-сайті.

1.9. Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на виконання чинного законодавства України. Договір може бути змінений Виконавцем з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Інтернет-сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент зобов'язаний розірвати Договір у тижневий термін з моменту, коли він дізнався чи міг дізнатися про зміну Правил. Не розірвання Договору та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними до Договору змінами.

1.10. У разі, якщо законодавством України встановлено норми, які суперечать цьому Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні норми законодавства України.

2. ПОРЯДОК ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОСЛУГ ТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. При бажанні Абонента підключити Послуги, Абонент повинен звернутися будь-яким доступним способом до Виконавця з заявкою про підключення, повідомивши адресу, за якою Абонент бажає підключити Послуги та Тарифний план, за яким Абонента бажає отримувати послуги. У триденний строк, розглянувши заявку, Виконавець зв'язується з Абонентом і у разі наявності технічної можливості надати Послугу, узгоджує час та дату підключення Послуги.

2.2. Тарифний план може передбачати обов'язкове внесення Абонентом авансу до моменту підключення Послуги. У такому випадку підключення Послуги відбувається лише після сплати Абонентом авансу за підключення.

2.3. Погодження Абонента з умовами договору автоматично зараховується як надання згоди на встановлення Виконавцем обладнання та прокладення кабелів в межах будівлі та технічних приміщеннях, що належать або використовуються Абонентом.

2.4. Після укладення цього Договору всі договори про надання послуг доступу до мережі Інтернет та Мережі Виконавця, попередні переговори, домовленості, укладенні між сторонами, вважаються розірваними та втрачають юридичну чинність.

2.5. Підключення виконується шляхом проведення від точки підключення Виконавця до приміщення Абонента абонентської лінії (кабеля типу "вита пара" категорій 3, 5 або 5е). По приміщенню Абонента, Абонент прокладає кабель власноруч, або залучає до цього третіх осіб. Для цього може використовувати як власний кабель, так і кабель Виконавця.

2.6. Після закінчення виконання робіт з підключення, представник Виконавця демонструє Абоненту наявність доступу до Послуги, підтверджуючи наявність доступу до Послуги та її належне підключення.

2.7. Керування Послугою здійснюється за допомогою Особистого Кабінету, використовуючи отримані від Виконавця ідентифікатори доступу

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА

3.1. Абонент зобов'язаний:

3.1.1. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення Послуги, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення у визначений у договорі дату та час.

3.1.2. Своєчасно сплачувати плату за Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

3.1.3. Повідомляти Виконавця про відсутність Послуг, припустимо, внаслідок пошкодження Мережі Виконавця або збою обладнання Виконавця.

3.1.4. Не виконувати модернізацію і/чи програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг у мережі Виконавця чи на функціонування обладнання Виконавця.

3.1.5. У разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов'язаний прийняти, або придбати таке обладнання і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного тарифного плану.

3.1.6. Дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені Договором.

3.1.7. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну або майнову відповідальність.

3.1.8. Не використовувати Послугу для перепродажу, або надання у інший спосіб, доступу до мережі Інтернет іншим споживачам та третім особам.

3.2. Абонент має право:

3.2.1. Замовляти у Виконавця або у Контент-провайдера будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту. Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний у описі Додаткових послуг на Інтернет-сайті Виконавця.

3.2.2. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Виконавцем. Перехід на обслуговування за іншим Тарифним планом Абонент може здійснити у Особистому Кабінеті.

3.2.3. Отримувати від Виконавця інформацію про спожиті Послуги за допомогою Особистого кабінету.

3.2.4. Письмово повідомляти Виконавця про будь-які претензії, пов'язані з отриманням Послуг.

3.2.5. Відмовитися від подальшого користування Послугами Виконавця та розірвати Договір у порядку, визначеному Договором.

3.2.6. Вимагати безкоштовної заміни (або ремонту) Виконавцем модему та/або іншого телекомунікаційного обладнання отриманого у користування від Виконавця у разі, якщо буде встановлено, що воно вийшло з ладу з вини Виконавця.

3.2.7. Тимчасово призупинити отримання Послуг у Особистому Кабінеті у відповідності до умов та порядку надання такої Додаткової послуги.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно діючих граничних нормативних рівнів показників якості. Виконавець зобов’язаний усувати пошкодження власної телекомунікаційної мережі протягом трьох днів з моменту повідомлення Абонентом про пошкодження (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого часу їх усунення). Усунення несправностей абонентської лінії здійснюється за умови, що у Абонента, який повідомив Виконавця про несправність абонентської лінії, на момент повідомлення були кошти на своєму особовому рахунку.

4.1.2. Здійснювати повідомлення Абонентів про зміну або скасування існуючого Тарифного плану чи про введення нового Тарифного плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сайті або у Особистому Кабінеті, або іншими шляхами не пізніше, ніж за 7 днів до дня здійснення вищевказаних змін.

4.1.3. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Виконавцем), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг, тощо.

4.1.4. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Виконавця та/або пошкодження Мережі Виконавця.

4.1.5. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Вносити зміни у Договір, шляхом публікації змін на Інтернет-сайті і розміщення там же відповідного повідомлення про здійснену зміну Договору.

4.2.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

4.2.3. Тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених Договором. У разі, якщо Виконавець не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку оплатити отримані Послуги. Припинення або обмеження надання послуг може бути здійснене Виконавцем без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

4.2.4. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента.

4.2.5. Встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Виконавцем, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою.

4.2.6. В односторонньому порядку відмовити Абоненту в укладенні Договору або ініціювати припинення надання Послуг. У разі розірвання Договору Виконавець здійснює пропорційне відшкодування грошових коштів за вирахуванням (за мінусом) використаного періоду дії Договору.

5. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

5.1. У Мережі Виконавця Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Виконавцем, так і його партнерами (Контент-провайдером).

5.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

5.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, що передбачений цією Додатковою послугою, звернутися до Виконавця із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленої Додаткової послуги.

5.4. За Додаткові послуги, надані Контент-провайдером, Виконавець відповідальності не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Контент-провайдером, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Виконавцем Контент-провайдера. Для цього Виконавець повинен надати Абоненту можливість отримати інформацію про найменування та місцезнаходження Контент-провайдера, а також про засоби зв' язку з ним.

5.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

5.6. Інформація про Додаткові послуги Виконавця міститься на Інтернет-сайті Виконавця. Інформація про Додаткові послуги Контент-провайдера містяться на інтернет-ресурсах Контент-провайдера.

6. ОБМЕЖЕННЯ ПРИ КОРИСТУВАННІ ПОСЛУГАМИ

6.1. Виконавець тимчасово на строк до трьох місяців обмежує або припиняє надання Послуги та Додаткових послуг Абоненту у кожному з наступних випадків:

6.1.1. При повному використанні Абонентом авансу на своєму особовому рахунку;

6.1.2. При непоповненні рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах.

6.2. Після відповідного поповнення Абонентом свого особового абонентського рахунку Виконавець відновлює надання послуги та Додаткових послуг у повному обсязі.

6.3. При користуванні Послугами та Додатковими послугами забороняється:

6.3.1. Обмежувати іншим Абонентам доступ до Мережі Виконавця або перешкоджати іншим Абонентам користуватися Послугами.

6.3.2. Розсилати СПАМ.

6.3.3. Проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення в будь-які програми, бази даних та інші складові програмні елементи Мережі Виконавця та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб.

6.3.4. Здійснювати будь-які дії, які тягнуть за собою порушення роботи обладнання, програмного забезпечення чи інтернет-ресурсів Виконавця або будь-яких інших осіб, маючи на увазі дії, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну або адміністративну відповідальність.

6.3.5. Використовувати Послугу для здійснення дій, що посягають на ділову репутацію честь та гідність громадян, або на ділову репутацію організацій, за умови, що такі дії викликають скарги.

6.3.6. Порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

6.3.7. Використовувати Послуги в цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.

7. ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

7.1. Тарифи на всі види Послуг (окрім тих, які надаються Контент-провайдером) встановлюються Виконавцем самостійно.

7.2. Виконавець має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

7.3. Тарифні плани можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому Виконавець прямо вказав його термін дії. Усі інші є безстроковими.

7.4. Тарифні плани та тарифи на будь-які Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Виконавцем за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за сім днів до дати такої зміни або скасування.

7.5. Абоненти здійснюють оплату Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних інтернет-систем та іншими вказаними Виконавцем способами.

7.6. Виконавець має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.

7.7. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший. У такому разі, тарифи на зміну Тарифного плану вказуються в умовах Тарифного плану, на який здійснюється зміна (перехід)

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору та/або Правил сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та Правил.

8.2. Абонент самостійно відповідає за правильність і своєчасність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Виконавцем не компенсуються.

8.3. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

8.4. У разі втрати, пошкодження або неповернення Абонентом у 10-денний строк з моменту припинення дії договору отриманого від Виконавця телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов'язаний відшкодувати Виконавцю вартість втраченого, пошкодженого або простроченого до повернення обладнання.

8.5. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані власної абонентської лінії.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Уся інформація, яка надається та отримується сторонами в ході укладення та виконання даного Договору (логін, пароль, адреса проживання, телефон, тарифний план, кількість наданих послуг, відвідувані сторінки, скачані дані, тощо), є конфіденційною.

9.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України, а також зобов'язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір може бути розірвано будь-якою зі сторін в односторонньому порядку лише у випадках, передбачених цим розділом або Договором.

10.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

10.2.1. Незгоди зі зміною Виконавцем тарифів. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 днів з моменту коли він дізнався або міг дізнатися про зміну тарифів.

10.2.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Виконавця, за умови, що кошти на особовому рахунку відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Провайдера письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання договору.

10.3. У випадку, якщо у Абонента, що бажає розірвати Договір, на особовому рахунку залишаються гроші, такий Договір може бути розірваний лише за згодою сторін.

10.4. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Виконавця у кожному з наступних випадків:

10.4.1. У разі, якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового припинення чи обмеження надання Послуг не поповнив свій особовий рахунок. У такому випадку Виконавець може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки договір вважатиметься припиненим, а кінцеве обладнання Абонента відключеним, у перший день після спливу вказаного 3-місячного строку.

10.4.2. У разі, якщо Виконавець виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при укладенні Договору, є неправдивими або якщо виявиться, що власники приміщення, у якому здійснене підключення Послуги не надавали своєї згоди на підключення Послуги.

10.4.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.6.3. Договору.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Виконавця з усною заявою, зателефонувавши у інформаційно-консультаційний центр Виконавця або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми та Реєстраційні дані.

11.2. Всі та будь-які суперечки, що виникають між Абонентом та Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів.

11.3. У разі, якщо вирішення суперечки шляхом переговорів виявиться неможливим, суперечка підлягає розгляду компетентним судом міста Києва у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

11.4. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Виконавця не зобов'язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

11.5. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Виконавця, він зобов'язаний повідомити про це Абонента у Особистому Кабінеті або на Інтернет-сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

11.6. У разі зміни Реєстраційних даних Абонента, він зобов'язаний повідомити про це протягом 20 днів з моменту зміни таких даних.

11.7. Сторони зобов'язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання, якщо інше не врегульоване письмовою домовленістю Сторін.

11.8. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов'язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб (підписанти, відповідальні/контактні особи тощо). При цьому уповноважені представники Сторін (підписанти), укладаючи цей Договір, по відношенню до персональних даних зобов'язуються:

11.8.1. Гарантувати отримання згоди на обробку вказаних даних від суб'єктів персональних даних - винятково відповідно до мети, визначеної предметом та зобов'язаннями Сторін за цим Договором;

11.8.2. Гарантувати повідомлення суб'єктів персональних даних про їх включення до відповідних баз та повідомлення таких осіб про їхні права, визначені законодавством;

11.8.3. Надавати свою згоду, шляхом підписання акту приймання-передачі, на обробку власних персональних даних та вважатися повідомленим про включення його персональних даних до відповідної бази даних іншої Сторони та повідомленим про права, визначені законодавством.

11.9. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, прямо передбачених законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.

11.10. Виконавець забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Мбіт/с. У рекламних та інформаційних матеріалах, на Сайті Виконавця вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець ТИСЛЕНКО О.Б.
Тел. 044 332 9555
р/р  UA583052990000026005006204080
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
ЄДРПОУ 3196116896
www.kyivlink.com